We offer totes in three sizes:

  • 13” x 13” 
  • 16” x 16” 
  • 18” x 18” 

The totes come in white with a black shoulder strap.
_ _ _

Những loại giỏ nào tôi có thể thêm vào campaign?

Chúng tôi có giỏ trong 3 sizes:

  • 13” x 13” 
  • 16” x 16” 
  • 18” x 18” 

Giỏ màu trắng và quai màu đen.

Did this answer your question?