Minimum artwork resolution should be 300dpi 

  • 13” x 13”: 4,500 x 4,800 px
  • 16” x 16”: 5,400 x 5,700 px
  • 18” x 18”: 5,700 x 5,850 px

_ _ _

Kích thước thiết kế là như thế nào?

Độ phân giải tối thiểu phải là 300dpi 

  • 13” x 13”: 4,500 x 4,800 px
  • 16” x 16”: 5,400 x 5,700 px
  • 18” x 18”: 5,700 x 5,850 px
Did this answer your question?