You will now see the icon for totes in your modal product selection window.

_ _ _

Làm thế nào để tôi có thể thêm nón vào campaign?

Bạn có thể thấy biểu tượng giỏ trong mục chọn sản phẩm.

Did this answer your question?