The minimum resolution should be 120 dpi 

  • 16” x 16” Indoor pillows =  5,250 x 5,250 px
  • 18” x 18” Indoor pillows = 5,850 x 5,850 px
  • 16” x 16” Outdoor pillows = 5,250 x 5,250 px
  • 18” x 18” Outdoor pillows = 5,850 x 5,850 px
  • Bed pillowcases 20” x 30” = 2,640 x 3,960 px

_ _ _

Tôi nên sử dụng kích thước cho thiết kế như thế nào?

Độ phân giải tối thiểu là 120 dpi 

  • Gối trong nhà 16” x 16” = 5,250 x 5,250 px
  • Gối trong nhà 18” x 18” = 5,850 x 5,850 px
  • Gối ngoài trời 16” x 16” = 5,250 x 5,250 px
  • Gối ngoài trời 18” x 18” = 5,850 x 5,850 px
  • Áo gối 20” x 30” = 2,640 x 3,960 px
Did this answer your question?