Your customers will be able to choose between the pillows or the pillowcases. If they select the pillows, they will then choose the desired style and size. 

If your customer selects a pillowcase, they will be prompted to choose the queen pillow case. 

_ _ _

Khách hàng của tôi sẽ thấy gì?

Khách hàng của bạn sẽ có thể chọn gối vào áo gối. Nếu họ chọn gối, sẽ sẽ có chọn lựa theo kích cỡ và thiết kế. 

Nếu khách hàng của bạn chọn áo gối, áo gối sẽ là cỡ queen.

Did this answer your question?