Prices vary depending on style, size and your pricing tier.

  • 16” x 16” Indoor pillows start at $10.75
  • 18” x 18” Indoor pillows start at $13.17
  • 16” x 16” Outdoor pillows start at $9.25
  • 18” x 18” Outdoor pillows start at $10.50
  • Bed pillowcases start at $5.00

_ _ _

Giá của gối sẽ như thế nào?

Giá sẽ tuỳ thuộc vào loại gối, kích cỡ và theo tier hiện có của bạn

  • Gối trong nhà 16” x 16” sẽ bắt đầu ở giá $10.75
  • Gối trong nhà  18” x 18” sẽ bắt đầu ở giá $13.17
  • Gối ngoài trời 16” x 16” sẽ bắt đầu ở giá  $9.25
  • Gối ngoài trời 18” x 18” sẽ bắt đầu ở giá $10.50
  • Áo gối sẽ bắt đầu ở giá $5.00
Did this answer your question?