You can upload separate designs to each side of the indoor and outdoor pillows. However, bed pillowcases are single-sided only. 

**Note that the pillows and pillow cases have different aspect ratios**

_ _ _

Tôi có thể tải hai thiết kế khác nhau cho hai mặt của gối không? 

Bạn có thể tải hai thiết kế khác nhau cho hai mặt của gối ngoài trời/ trong nhà. 

**Lưu ý là gối và áo gối có tỷ lệ kích cỡ khác nhau.**

Did this answer your question?