For phone cases, we recommend going with the largest size of 1240 x 2175px.
_ _ _

Kích thước thiết kế thì như thế nào?

Chúng tôi đề nghị kích thước là 1240 x 2175px 

Did this answer your question?