You can set a single price for an entire phone case category.  In the below example, ALL iPhone Slim cases i.e. iPhone 5/5s, 6/6s, 6/6s Plus, 7/7s, 7/7s Plus will have the same $20.00 sales price.  

Tough cases will generally retail for $3-5 more than slim cases because they have extra protection with a rubber insert.  Make sure to price your cases appropriately!

_ _ _

Giá của phone cases như thế nào?

Bạn có thể chọn một giá cho tất cả các loại phone. Thí dụ, mọi iPhone Slim cases i.e. iPhone 5/5s, 6/6s, 6/6s Plus, 7/7s, 7/7s Plus sẽ đồng giá bán là $20

Vỏ phone cứng sẽ có giá cao hơn từ $3 - $5 vì nó có chức năng bảo vệ điện thoại với một lớp cao su bên trong. Mong bạn lưu ý để có thể đặt mức giá chính xác. 

Did this answer your question?