The print area is 3.125" x 6.0."
_ _ _

Kích cỡ của khu vực in trên nón?

Khu vực in là 3.125" x 6.0."

Did this answer your question?