You will now see the hat icon in your modal product window. Select the icon then select your color choices. 

_ _ _

Làm thế nào để tôi có thể thêm nón vào campaign?

Bạn có thể thấy biểu tượng nón trong mục chọn sản phẩm. Hãy chọn nón và sau đó chọn màu. 

Did this answer your question?