Shipping fees are calculated based on the size, weight, and number of packages in an order. Larger products and additional items will incur slight shipping surcharges. 

Shipping cost guidelines are as follows:

 • First campaign, first item: $4.95
 • Additional items: $0.75
 • Different campaign or product category or specialty items (canvas) surcharge:  $2.20
 • Sweatshirts and hoodies will include an additional $1.50 surcharge each.
 • Drinkware will include an additional $0.25 each.
 • Pillows will include an additional $1.50 each.

Canvas Prints:

 • 8x10: $6.99 for one item + $3.50 for additional canvas of the same size*
 • 11x14: $7.99 for one item + $4.50 for additional canvas of the same size*
 • 16x20: $9.99 for one item + $5.50 for additional canvas of the same size*
 • *Additional canvas of different sizes will assume the base shipping price for that size

Cách tính phí shipping cho orders ở Mỹ

Phí gửi hàng được tính dựa trên kích cỡ, cân nặng, và sớ lượng của các kiện hàng trong order. Những sản phẩm lớn và những món hàng mua thêm sẽ được tính thêm một chút phí phụ thu. 

Phí gửi hàng được tính như sau:

 • Campaign đầu tiên, món hàng đầu tiên: $4.95
 • Những món hàng tiếp theo (cùng campaign): $0.75/cái
 • Khác campaign hay khác loại sản phẩm hoặc sản phẩm đặc biệt (canvas) : phụ thu $2.20/cái
 • Sweatshirts và hoodies phụ thu $1.50/cái
 • Mug và Drinkware phụ thu $0.25/cái
 • Pillows phụ thu $1.50/ cái
Did this answer your question?